Site Loader
อบรม รถ ยก

อบรมรถยก หรือ Forklift เพื่อฝึกปฏิบัติอย่างปลอดภัยและการซ่อมบำรุงรักษา รถยกหรือโฟล์คลิฟท์ คือ รถที่มีไว้สำหรับยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุ สินค้า อุปกรณ์ เครื่องจักร ฯลฯ ในโรงงานอุตสาหกรรม รถยก ปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมรถยก เรียนรู้การขับขี่และการใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย

เนื้อสำคัญที่ใช้สำหรับการอบรมรถยก

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในงานขับรถยก
 • อบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนขับรถยก
 • อุบัติเหตุในการขับรถยก
 • กฎระเบียบในการขับรถยกตามมาตรฐานสากล
 • การบำรุงรักษารถยกหรือ Forklift ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย
 • การฝึกปฏิบัติและการทดสอบผู้ขับรถยกก่อนให้ใบอนุญาตขับขี่

การอบรมยกรถ ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้ที่ปฏิบัติงาน ขับรถยก ต้องมีความรู้เรื่องการบำรุงรักษาด้วย เทคนิคการบำรุงรักษารถยกและเทคนิคการขับขี่แบบมืออาชีพมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ของรถยกประจำวันก่อนใช้งาน
 • มองดูกระจกโค้ง เมื่อถึงจุดแยก
 • การให้สัญญาณเสียงขณะขับรถยกในมุมอับ
 • วิธีการสอดงาและมุมองศาเพื่อยกสินค้า
 • พนักงานต้องทราบเทคนิคการคำนวณน้ำหนักสินค้าที่ยก เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 • พนักงานต้องทราบและเข้าใจถึงสัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

การอบรมรถยก มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สัดส่วนที่เหมาะสมคือ เรียนรู้ภาคทฤษฎี 30% อีก 70% ให้เป็นภาคการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง ผู้ที่ผ่านการอบรมรถยกต้องสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย

รู้หรือไม่ว่า รถยก มีด้วยกัน 2 ประเภท ซึ่งแบ่งตามประเภทการขับเคลื่อนดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 Engine Forklift : รถยกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ต้องใช้แก๊สหรือน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน แบ่งออกตามชนิดของเชื้อเพลิง 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์แก๊ส L.P.G. สำหรับรถยกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบ่งระบบส่งกำลังออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ระบบส่งกำลังด้วยคลัทซ์ และระบบส่งกำลังด้วยทอร์ค

ประเภทที่ 1 Battery Forklift : รถยกที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าต้องใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน สามารถแบ่งตามประเภทโครงสร้างภายนอกได้ 2 ประเภท คือ แบบนั่งขับและแบบยืนขับ

ทั้งหมดนี้ก็คือ สาระน่ารู้เกี่ยวกับรถยกหรือ Forklift พร้อมทั้งการอบรมรถยก อบรมอะไร หลักสูตรไหน มีเนื้อหาอย่างไร สัดส่วนในการอบรมรถยกเป็นอย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยและก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่หรือผู้คนรอบข้างเพราะหากผู้ขับขี่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่รถยก อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นกับทั้งกับตนเองและผู้อื่น

Post Author: Patrick Bates